Ngày Cuối của Trường Việt Ngữ, Giáo Lý năm 2022

Hôm nay các Thầy Cô cùng học trò cảm tạ cho một năm đã qua học hỏi thành đạt, và cảm tạ Thiên Chúa chúc phúc cho những chuơng trình học vấn đuợc nhiều kết quả tốt. Chuơng trình Giáo … Continue reading

Giáo Lý Nguời Lớn (RCIA) Tham Dự Nghi Thức Tuyển Chọn tại NT Chính Tòa Chúa Kitô

Tất cả các Tuyển Nhân (Elect) và Ứng Viên (Candidate) khắp nơi trong giáo phận Orange hôm nay quy tụ tại Nhà Thờ Chính Tòa, nơi Đức Giám Mục Timmothy Fryer chủ sự trong Nghi Thức Tuyển Trọn. Các giáo … Continue reading