Lễ Thánh Thần Hiện Xuống ~Pentacost, và các Sinh Hoạt Kết thúc Khóa học 2021

Mục vụ Mùa Phục Sinh chấm dứt trong Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại cộng đoàn. Các chuơng trình học như Giáo Lý và Việt Ngữ cũng tổ chức ngày cuối cùng cho học trò và các thầy … Continue reading