Ngày Cuối của Trường Việt Ngữ, Giáo Lý năm 2022

Hôm nay các Thầy Cô cùng học trò cảm tạ cho một năm đã qua học hỏi thành đạt, và cảm tạ Thiên Chúa chúc phúc cho những chuơng trình học vấn đuợc nhiều kết quả tốt. Chuơng trình Giáo … Continue reading