VĂN NGHỆ NGÀY BỔN MẠNG 44 NĂM ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU của CỘNG ĐOÀN ANAHEIM

2 Em Cee rất linh động của chương trình văn nghệ trong hội trường cho ngày bổn mạng ngày hôm nay. Xin bấm vào đây xem thêm hình ảnh trong LINK https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157710539393346 Cha Chánh Xừ chúc lành cho của ăn … Continue reading