Giải Tội

Giải Tội

Kể từ hôm nay, ngày 5 tháng 4, sẽ không có nghi thức giải tội (trong các giờ đã định hàng tuần) cho đến khi có thông báo mới.