Rửa Tội Trẻ Em

Rửa Tội Trẻ Em


Lớp hướng dẫn
 

Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 & lễ Phục Sinh
lúc 3:30PM tại phòng D
(cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội
Chúa Nhật thứ hai những tháng nói trên

vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ.
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ 714-956-3110
hoặc vào trang mạng của Cộng Đoàn Download đơn Rửa tội
và nộp vào văn phòng Giáo Xứ.
Chúng tôi sẽ liên lạc với quí vị.