Rửa Tội Trẻ Em

Rửa Tội Trẻ Em

Lớp hướng dẫn 
Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 & lễ Phục Sinh
lúc 3:30PM tại phòng D
(cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội
Chúa Nhật thứ hai những tháng nói trên

vào lúc 1:30PM trong Nhà Thờ.
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc thẳng
với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5493
hay Văn Phòng Giáo Xứ 714-956-3110
Download đơn Rửa tội: Click here
và nộp vào văn phòng Giáo Xứ.
Chúng tôi sẽ liên lạc với quí vị.