Top Menu: Đóng Góp

Kính mời các giáo hữu cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

quyên góp tiền Thánh Lễ hằng tuần

Ký tên và gửi ngân phiếu cho Saint Boniface Church

120 N. Janss St., Anaheim, CA 92805

Hay qua hệ thống điện tử / Give Now Link:

https://giving.ncsservices.org/App/Giving/stbonifaceonline

Chân thành cảm ơn sự quyên góp của quý vị cho giáo xứ

Cầu xin Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân đến quý vị