Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 23/05/2021

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2020

$20,978.67

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA

Comments are closed.