Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 13/06/2021

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Chúa Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021

$21,753.90 và 56 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA

Comments are closed.