Quỹ Mục Vụ PSA 2021

QUĨ MỤC VỤ PSA 2021GIÁO PHẬN ORANGEKính thưa Cộng Đoàn dân Chúa.Qua lời mời gọi của Cha Giám Quản cho quỹ mục vụ 2021,xin Cộng Đoàn rộng tay quảng đại đóng góp cho quĩ mục vụ năm nay, hầu giúp … Continue reading