Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 30/05/2021

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Chúa Nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021

$17,801.78 và 53 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA

Comments are closed.