Thụ Phong Linh Mục – Thầy Dominico David Le

Được báo tin của Chi Hội bảo trợ và phát triển ơn Thiên Triệu.

Cha Quản Nhiệm, Ban Chấp Hành
Cùng
toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa

XIN CHÚC MỪNG

Thầy DOMINICO DAVID LE
sẽ thụ phong Linh Mục tại Florence Italy
vào
ngày 1 tháng 7 năm 2021
do Đức Hồng Y
Burke chủ tế

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho Thầy David Lê
Gia đình Thầy đã
sinh hoạt rất nhiều năm trong Cộng đoàn

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu luôn luôn gìn giữ Thầy Dominico

Comments are closed.