Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 02/05/2021

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 5 năm 2020

$22,034.66 và 54 phong bì đã đóng góp
qua hệ thống điện tử

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA

Comments are closed.