Dự Tòng Dấn Bước đầu tiên trong Nghi Thức Tiếp Nhận

Nghi Thức Tiếp Nhận để đón các Anh Chị Em thỉnh nhân chính thức vào cộng đoàn ngày hôm nay.  Và Anh Chị Em này sẽ từ nay chính thức tiếp tục hành trình Đức Tin và tìm hiều Đạo Công Giáo qua Chương trình Giáo Lý Người Lớn  (OCIA– Order of Catholic Initiation for Adults)
Năm nay có 3 Anh Chị Em sẽ được Thánh Tầy và thêm 1 một nguời sẽ ghi danh học sau thời điểm của nghi thức này.
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho tất cả Anh Chi Em này.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GREETINGS from the Church Council President
Lời mến chào từ Chủ Tịch Cộng Đoàn của giáo xứ.
Cộng đoàn dân Chúa ĐMMT chào đón các anh chị Ứng viên Dự tòng.  Hôm nay là ngày đầu của quý anh chị trên hành trình đời sống đức tin Công Giáo. Bởi ơn Chúa Thánh Thần,  quý anh chị được mời gọi đến đây.  Quý anh chị sẽ học hỏi giáo lý, kết thúc chuơng trình giáo lý tân tòng và sẽ được rửa tội vào dịp Đại Lễ Phục Sinh 2023.
Cộng đoàn sẽ cầu nguyện để quý anh chị vững mạnh trong đức tin. Xin Chúa chúc lành quý anh chị.
We, the church community welcome You to this church on your first day of stepping forward on the journey of Catholic faith.  Empowered by the Holy Sprit, you are called to be here, to be blessed and to learn Catholic catechism. When you finish your study, you will be baptized on the Easter 2023.  Our community will pray for you to strengthen your faith.
God bless you.

CỘNG ĐOÀN CHÀO ĐÓN CÁC DỰ TÒNG BUỚC VÀO NHÀ THỜ  
SOEUR GIÁM ĐỐC CT GIÁO LÝ MỜI GỌI THỈNH NHÂN
và NGHI THỨC GHI NHẬN DẦU ẤN THÁNH GIÁ TRÊN NGUỜI

Comments are closed.