Chúc Mừng 25 Năm Khấn Dòng LHC của Sr Rosemary Hồng, GĐ/CT Giáo Lý

Chúc Mừng Chúc Mừng 25 năm đầy ân sủng trong ơn Chúa ban trên Soeur Rosemary Hồng. Cộng đoàn gặp Soeur Hồng 17 năm truớc đây năm 2003 cũng trong vai trò Giám Đốc chương trình Giáo Lý từ trẻ … Continue reading