Mùa Chay Thánh Cộng Đoàn Đi Đàng Thánh Giá hàng tuần và Lịch sử Đi Đàng Thánh Gía Via Dolorosa

Cộng đoàn đã phát động Ngắm Đàng Thánh Giá mỗi Thứ Ba hằng tuần trong Mùa Chay lúc 6:30pm và Thánh lễ sẽ được cử hành ngay sau đó. HÌNH ĐUỢC ĐĂNG LÊN BÁO OC CATHOLIC số 3/16/2022 Lịch sử … Continue reading