Lễ Kính Mẹ Thiên Chúa

01/01/2021 1 Tháng GiêngÐức Maria, Mẹ Thiên Chúa Vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đã triển khai tính cách đặc biệt của biến cố Giáng Sinh. Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự Nhập … Continue reading

Hạnh Các Thánh-Tháng 1

01/01/2021 1 Tháng GiêngÐức Maria, Mẹ Thiên Chúa Vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đã triển khai tính cách đặc biệt của biến cố Giáng Sinh. Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự Nhập … Continue reading