Tuần Thánh bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá tiếng La-tinh gọi là Dominica in Palmis de passione Domini là ngày Chúa Nhật trước Lễ Phục Sinh và cũng là ngày Chúa Nhật sau cùng của Mùa Chay. Chúa Nhật này cũng còn là sự khởi đầu của Tuần Thánh nữa, nhưng là một cái nhìn trước và là một sự cử hành trước của Đại Lễ Phục Sinh với cuộc tưởng nhớ tới cuộc khải hoàn tiến vào Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su: Dấu chỉ cho vương quyền của Chúa Ki-tô chính là việc dân chúng reo hò và trải những cành lá thiên tuế trên đường Ngài đi, Mt 21, 8-9.

Vào ngày này tại giáo xứ, trong mùa đại dịch Covid 19 các cành lá cũng có rất ít và giản dị. Thuờng thì trước khi tiến hành cuộc rước lá, linh mục chủ sự sẽ làm phép những cành lá đó. Những cành lá xanh được sử dụng trong cuộc rước nêu trên chính là “những dấu chỉ của sự sống và của sự chiến thắng, mà qua chúng, chúng ta tôn thờ Chúa Ki-tô là Thiên Chúa của chúng ta.“ Ở đây đã thể hiện rõ điều mà nó sẽ trải rộng ra cho tới Đại Lễ Phục Sinh mà Bài Đọc II trong ngày Lễ Lá nói tới với một cách thức hết sức tuyệt vời:

“Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập Tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.“ Pl 2,7-8

Comments are closed.