Chúa Nhật XX TN-Năm C

Lời Chúa 14/08/2022 Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Gr 38, 4-6. 8-10 “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày … Continue reading

Chúa Nhật XVII TN- Năm C

Lời Chúa 24/07/2022 Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu … Continue reading

Chúa Nhật XV TN-Năm C

Lời Chúa 10/07/2022 Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: … Continue reading

Chúa Nhật XIV TN-Năm C

Lời Chúa 03/07/2022 Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và … Continue reading

Chúa Nhật XIII-TN-Năm C

Lời Chúa 26/06/2022 Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: … Continue reading