Chúa Nhật XXI TN-Năm B

Lời Chúa 22/08/2021 Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm B Maria Nữ Vương BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b “Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”. Trích sách ông … Continue reading

Chúa Nhật XIV TN-Năm B

Lời Chúa 04/07/2021 Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: Ed 2, 2-5 “Đây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. … Continue reading

Chúa Nhật XIII TN-Năm B

Lời Chúa 27/06/2021 Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: Kn 1, 13-15; 2, 23-25 (Hl 1, 13-15; 2, 23-24) “Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”. Trích sách Khôn Ngoan. Thiên … Continue reading

Chúa Nhật XII TN-Năm B

Lời Chúa 20/06/2021 Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: G 38, 1. 8-11 “Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”. Trích sách Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước … Continue reading

Chúa Nhật XI TN-Năm B

Lời Chúa 13/06/2021 Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: Ed 17, 22-24 “Ta cho cây thấp mọc lên”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây … Continue reading