Chúa Nhật XI TN-Năm B

Lời Chúa 13/06/2021 Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: Ed 17, 22-24 “Ta cho cây thấp mọc lên”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây … Continue reading

Chúa Nhật X TN-Năm B

Lời Chúa 06/06/2021 Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm B Mình Máu Thánh Chúa BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8 “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, … Continue reading

Chúa Nhật IX TN-Năm B

Lời Chúa 30/05/2021 Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên Năm B Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 32-34. 39-40 “Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môsê nói … Continue reading

Chúa Nhật VIII TN-Năm B

Lời Chúa 23/05/2021 Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm B Chúa Thánh Thần Hiện Xuống-Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9 “Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. Trích sách Sáng Thế. … Continue reading