BTV, Ban Ngành Họp Tam Cá Nguyệt, và Tân Chủ Tịch Nhiệm Kỳ 2024-2026

 

Trong buổi họp tam cá nguyệt BTV đã đi qua những việc sau đây:
1. Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Lần Thứ 49 (1975- 2024)
2. Bầu Chủ Tịch Nhiệm Kỳ 2024 -2026
3. Các công việc cần thiết khác

Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và Ban Thường Vụ mời tham dự của tất cả Hội Trưởng, Hội Phó của các ban ngành, đoàn thể trong cộng đoàn.

Kết qủa của buộc bầu cử diễn ra thật nhanh chóng, đuơng kim Chủ Tịch đã duợc tín nhiệm của HĐGX và tiếp tục nhiệm kỳ mới 2024-26.  Ban Trị Sự sẽ có một số thay đổi, và sẽ đuợc thông báo với cộng đoàn sau. 

Comments are closed.