Quỹ Mục Vụ PSA 2021, Giáo Phận Orange – Đức Tin Của Chúng Ta, Tương Lai Của Chúng Ta

Xin Cộng Đoàn Dân Chúa quảng đại
đóng góp cho quỹ Mục Vụ năm nay để
Giáo Phận & Giáo Xứ thực hiện được những mong muốn.
Hầu phát triển các mục vụ của Giáo Phận và Giáo Xứ chúng ta

GIÁO XỨ CHÚNG TA
ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA
TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
QŨY MỤC VỤ 2021
GIÁO PHẬN ORANGE

Quí vị có thể bỏ phong bì hứa cho quỹ
mục vụ vào rổ xin tiền

Comments are closed.