Nghi thức Sai Đi lớp Thêm Sức II

Chương trình Giáo Lý cho các em Thêm Sức II đã hoàn thành qua Nghi Thức Sai Đi, để chuẩn bị cho các em tiếp nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần trong tuần đầu của Tháng 6, cũng là Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

.

Sau đó các em hoàn tất chuơng trình Giáo Lý Công Giáo đuợc ấn định của Giáo Hội, và từ nay các em sẽ truởng thành lên trong Đức Tin Cộng Giáo trong đuờng đời.

Xin bậc Cha Mẹ cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các em trong những buớc đi gập gềnh trên đuờng đời và giữ vững Đức Tin Cộng Giáo, điểm tựa của an bình và hồng ân trong cuộc sống.

HỘI TRUỜNG HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH TRONG PHẦN NGỎ LỚI TRI ÂN

Comments are closed.