Nghi Thức Nghiệm Xét 1, 2 và 3 cho Dự Tòng chuẩn bị Ngày Thánh Tẩy Chúa Kitô Phục Sinh

Các anh chị em Dự Tòng đã buớc gần đến ngày Thánh Tẩy trong những tuần còn lại của mùa Chay Thánh. Trong thờ gian tới đây Nghi Thức Nghiệm Xét bắt đầu lần Thứ I và tiếp đến Thứ II, Thứ III và bước vào Tuần Thánh, rồi theo sau Bí tích Thánh Tẩy trong Ngày Thánh Lễ Phục Sinh.

Năm nay riêng giáo xứ Việt Nam năm nay có 2 Dự Tòng, sau khi Chúa đã gọi về một chị, còn lại một trẻ một lớn tuổi sẽ tiếp tục hành trình Đức Tin cho đến ngày thánh tẩy.

Xin cộng đoàn tíếp tục cầu nguyện cho các anh chi em Dự Tòng riêng cho giáo xứ St Boniface và toàn thế giới.

Souer Giám Đốc CT/Giáo Lý giới thiệu Dự Tòng

Comments are closed.