Họp BCH và Ban Ngành trong Giáo Xứ cho Chương Trình trong Năm

BCH và các ban ngành trong tháng 3 đã họp nhau trong giáo xứ để bàn thào những sinh hoạt sắp tới trong tháng sắp tới, và những điều cần thiết của cộng đoàn còn lại trong năm.

Comments are closed.