Giới thiệu Soeur Tin Mary Nguyễn với Cộng Đoàn Dân Chúa.

Sr Tin Mary Nguyễn đuợc giới thiệu truớc cộng đoàn dân Chúa sau Thánh Lễ hôm nay, qua lời chào mừng của Chủ tịch cộng đoàn ngay sau Thánh Lễ. Sau đó Soeur cũng nhận đuợc bó hoa đón mừng từ cộng đoàn tặng cho bài sai mới cùa Soeur tới giáo xứ.

Sr Tin Nguyễn đến từ cộng đoàn La Vang, nối tiếp công việc Giám Đốc chuơng trình Giáo Lý từ Sr Rosemary Hồng Nguyễn đã nhận bài sai đi tới NT Chính tòa Chúa Kitô.

.

Cộng đoàn dân Chúa đón mừng và cầu nguyện cho bài sai của Soeur tiếp tục làm phì nhiêu trong ánh đồng truyền giáo, đặc biệt cho sinh hoạt của giáo xứ St Boniface khi cộng đoàn trở lại sinh hoạt sau mùa hè.

SR TIN XIN CHÀO CỘNG ĐOÀN
SR TIN GIỚ THIỆU TỚI CỘNG ĐOÀN TRONG SỰ HIÊN DIỆN CỦA CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN VÀ CHA QUẢN NHIỆM
MỘT MÓN QÙA ĐÓN MỪNG SR TIN

Comments are closed.