Thánh Ca CĐ Hương Việt, Chúa Nhật Thuờng Niên thứ 18

Xin cộng đoàn và qúy vị thuởng thức, chiêm niệm những thánh ca của Ca Đoàn Huơng Việt trong Chúa Nhật Thánh Lễ thuờng niên.

.

Ca Đoàn Huơng Việt cùng ca viên trong đó đặc biệt ca trưỏng từng điều khiển hợp xuớng thánh ca trong chuơng trình Thánh Ca Đêm Đông trong của Paris By Night, và các Thánh Lễ đại trào của Nhà Thờ Chính toà Chúa Kitô và của giáo phận

Comments are closed.