Giáo Lý Tân Tòng, GLTT (RCIA) trở lại trong Lớp Học

Lớp học Giáo Lý Tân tòng sau Giáng Sinh đã đóng cửa lại và gặp nhau trên Zoom, sau khi Omicron bắt đầu tăng truởng lây lan khắp nơi, và cũng ảnh huởng tình hình trong giáo xứ trong mọi sinh hoạt. Mặc dù giáo phận Orange không có quy luật hạn chế con số sinh hoạt tập thể, nhưng giáo dân qua những kinh nghiệm thay đổi tình hình lên rồi xuống qua sự lan tràn của bệnh dịch đã thận trọng khi trở lại sinh hoạt, nay cũng tạm ổn định. Tuần này học viên GLTT đã trở lại trong lớp, sau gần 2 năm vắng bóng.

Lớp học GLTT đã trải qua những thời kỳ chợt mở rồi chợt đóng tùy theo tình hình bệnh dịch, và nhịp độ sinh hoạt cùng các đoàn thể khác trong giáo xứ, hay giáo phận. Trong đó vùng quận Los Angeles đã bãi bỏ dùng khẩu trang trong các thuơng vụ trong nhà trong tuần này.

Tuy vậy con số bệnh dịch Covid lây lan có xuống hiện nay, và khẩu trang vẫn là cách ngừa phòng hay nhất trong những ngày tháng sắp tới.

.

Giáo Lý Tân Tòng đang chuẩn bị cho các Nghi Thứ cần thiết gần tới đây trong tháng 2 và tuơng lai cho tháng tới, quan trọng nhất như:

Nghi Thức Sai Đi (Rite of Sending, 27 February)

Nghi Thức Tuyển Chọn tại nhà thờ Chính Toà Chúa Kitô (Rite of Election, 05 March)

Ngày Thánh Tẩy (Baptism, 16 April)

Năm nay có 2 học viên, sau khi Chúa đã gọi về một chị, còn lại một trẻ một lớn tuổi sẽ tiếp tục hành trình Đức Tin cho đến ngày thánh tẩy.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho hành trình giáo lý của các Dự Tòng năm nay đuợc triển nở vững mạnh trong Ơn Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

HỌC VIÊN VÀ BAN GIÁO LÝ TRỜ LẠI TRONG LỚP HỌC, KHẦU TRANG VẪN PHẢI DÙNG TÙY THEO MỖI CÁ NHÂN

Comments are closed.