Ngày cuối của Năm Học 2013

Ngày cuối của Năm Học 2013

18 May 2013

Các chương trình học trong giáo xứ hầu hết kết thúc vào cuối tuần nay, còn lại Việt Ngữ và TNTT sẽ tiếp tục vài tuần nữa vào mùa hè trước khi chấm dứt khóa học.  Trong đây CT/Giáo Lý Người Lớn RCIA chấm dứt năm học 2012 với một bữa tiệc nhỏ mừng nhau và ghi ơn những ngày trong lớp học về Đức Tin Công Giáo.  Và các Chị Tân Tòng nay bước trong niềm Tin mới, cuộc sống mới trong Chúa trong hành trình Đức Tin.  RCIA 2013 đánh dấu 10 thành lập tại giáo xứ với trên 80 Tân Tòng học qua chương trình này.
Khóa học 2013 bắt đầu ghi danh nhận học sinh cho niên học mới qua văn phòng Giáo Lý với Sr Teresa Thu Hồng (714) 956-3110 x120.

IMG_4777 01

Comments are closed.