Thánh Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi & Sr Rosemary Phương Hồng Từ Biệt Tri Ân

Mùa Hè bắt đầu bắt trong nghi thức phụng vụ Thánh Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Đa số các sinh hoạt trong năm cùa cộng đoàn cũng tạm dừng trong mùa Hè. Các sinh hoạt mục vụ trong giáo phận cũng có sự thay đổi trong các nhiệm sở, riêng cộng đoàn St Boniface LM Chánh xứ Juan Navarro và Sr Giám Đốc CT/ Giáo Lý Rosemary Phương Hồng Nguyễn sẽ đuợc giao nhiệm sở khác tại giáo xứ La Parusima, Orange, và nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô vào đầu tháng 7.

.

Cảm tạ Chúa đã ban cho Sr Rosemary Phương Hồng phục vụ tại CĐ St Boniface trong những năm truớc đó 2001 ~2005 và gần đây 2016-2021.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho Cha Chánh xứ Juan Navarro và Sr Rosemary Phương Hồng trong nhiệm sở mới.

Cha Chánh xứ Juan Navarro và Sr Rosemary Phương Hồng sẽ đi tới nhiệm sở mới
CA ĐOÀN, GIÁO LÝ, BTV VÀ MỘT SỐ BAN NGÀNH
LM CHÁNH XỨ JUAN NAVARRO, SR ROSEMARY PHƯƠNG HỒNG, CA ĐOÀN, GIÁO LÝ, BTV VÀ MỘT SỐ BAN NGÀNH

Comments are closed.