Chương Trình Giáo Lý Cộng Đồng Mừng Tiệc Cuối Năm

Chương Trình Giáo Lý Cộng Đồng Mừng Tiệc cuối năm trong tâm tình Cảm Tạ.

Dec 16, 2012

IMG_0127 feature

Ban Gíao Lý Cộng đoàn Anaheim cùng các thầy cô từ 14 giáo xứ tại GP/Orange tham dự bữa tiệc cảm tạ, tri ân một năm phụng vụ trong bữa tiệc cuối năm.  Tham dự bữa tiệc có ĐGM Tod Brown, ĐGM Mai Thanh Lương được tri ơn trong tâm tình cảm tạ 14 năm trong vai trò Chủ Chiên của Giáo phận, nay Ngài vừa về hưu trong tháng này.

Comments are closed.