Nghi Thức Tiếp Nhận – CT/Giáo Lý Người Lớn (RCIA)

Chúc Mừng! Chúc Mừng!

Ba chị Dự Tòng Mai Thùy Trang, Cassidy, Nguyễn Kim Loan bước vào nhà thờ giáo xứ St Boniface lần đầu tiên trong Nghi Thức Tiếp Nhận, qua CT/Giáo Lý Người Lớn RCIA. Đây là bước đầu tiên trong hàng trình Đức Tin các chị bắt đầu bước vào giai đoạn tìm hiểu mật thiết hơn về Thiên Chúa và tín lý của Giáo Hội. Dấu chỉ Thánh giá đã được ghi nhận trên các chị Dự Tòng để lời Chúa được khai dậy trong tâm linh và thấm nhuần trong bước đi Dức Tin trong Ơn Thánh Chúa.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các chị Dự Tòng.

[Xem Slideshow Nghi Thức Tiếp Nhận 2012]

Comments are closed.