Bảy Điều Giúp Giới Trẻ Sống Vui (Phần 5)

Seven Ideas to help Young People to live Joyfully, Intensely, and Fruitfully to live the Year of Faith

Faith

 6. Organize very large events where an open profession of faith can be made. Encounters, congresses, and concerts in which committed young people and those who are thirsty for the liberating love of God can participate, are of special relevance to young people. The proclamation of the Word, as well as songs, celebrations, prayer, reflection, etc., strengthen the faith of those who have received this gift and are great opportunities for Jesus to plant the foundations of the Good News in the hearts of those who are open to the gift of faith but who have not yet received it in a way that transforms their lives. Personal accompaniment and follow-up with the young people who are beginning their journey of faith in this type of events are very important to make sure that this faith is fed and nourished until it gives meaning to their lives and they discover the beauty of the faith of the ecclesial community.  (to be continued)

 

GOSPEL RELFECTION

November 4, 2012

Mark 10:35-45

Gospel Summary

Mark relates the story of the scribe who asks Jesus what is the greatest commandment. This was a fairly serious question since there were some 613 commandments in the Jewish Torah. In a conversation between student and teacher, Jesus answered the scribe claiming that the greatest commandment incorporated two of the commandments known to the Jewish people. The question couldn’t be answered with just one command. Jesus said that people first were to love God with their whole being. The second part of the answer understood that most people love themselves enough to take care of themselves and their affairs. Jesus said that we were to love our neighbor in the same way as we love ourselves. The scribe then repeated what he understood Jesus to say and Jesus told the man that he had a good understanding. If the scribe lived in the way that Jesus said, the scribe would certainly live in the Kingdom of God.

 

Reflection for Families

Jesus asks us to do something hard in this command. When we think about putting God first, that doesn’t seem too difficult. We know we love God, so hard can this be? But do we find excuses not to worship God at mass? Or do we sometimes forget to talk to God in prayer? What about the time we were impatient with one of God’s children because he didn’t drive fast enough, or she didn’t share her possession with us? Loving God with our whole self and thinking as much of other people as we do ourselves, is a tall order. Most of us put our own wants and needs first, even before God.

 

Bringing the Gospel into Your Family

Set two bowls or containers on the table one evening after dinner this week. Go around the table and ask each person to name their favorite activity. Use one bowl for things that do not serve God or other people and use the second bowl to represents things we do that do serve God. Put a penny in the appropriate bowl as activities are mentioned. Continue going around and depositing coins for other activities described. At the conclusion, compare the number of coins in each bowl. What did you learn about your family? Do you need to make any adjustments? If you feel pretty good about how your family shows love for God and others, what will you do to continue that?

Bảy Điều Giúp Giới Trẻ sống vui, đầy sức sống, và có hiệu quả để sống Năm Đức Tin (tt)

6.Tổ chức những đại hội để giới trẻ cơ hội tuyên xưng niềm tin của mình một cách công khai.  Những cuộc họp mặt, đại hội, đại nhạc hội là cơ hội tốt để người trẻ và những ai khao khát muốn sống tình yêu của Chúa có thể tham gia, nhất là giới trẻ.  Những dịp công bố Lời Chúa, cũng như những bài hát, những lễ nghi, cầu nguyện, suy niệm v.v… đều góp phần củng cố niềm tin của những người đã có niềm tin; đây cũng là cơ hội tốt để Chúa Giêsu gieo nền tảng Tin Mừng vào tâm hồn những người đang sẵn sàng mở lòng để đón nhận đức tin hoặc những người chưa để niềm tin đó phát huy hiệu năng biến đổi cuộc sống của họ.  Cùng đồng hành và bước đi với những người trẻ đang bắt đầu trên hành trình đức tin qua những tổ chức sinh hoạt như thế này là điều rất quan trọng để đảm bảo rằng đức tin này được nuôi dưỡng và chăm sóc cho đến khi mang lại ý nghĩa trong cuộc sống của họ và họ sẽ nhận ra được vẻ đẹp của niềm tin trong cộng đoàn và trong Giáo Hội.  (còn tiếp)

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM

November 4, 2012

Marcô 10:35-45

 

Tóm Tắt Phúc Âm:

Thánh Marcô đề cập đến việc những người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu đâu là điều răn lớn nhất.  Đây là một câu hỏi quan trọn vì trong luật Tora của Do Thái có đến 613 điều luật.  Như là một cuối thoại giữa thầy và trò, Chúa Giêsu trả lời người luật sĩ rằng điều răn quan trọng nhất bao gồm 2 điều răn mà tất cả người Do Thái đều biết.  Câu trả lời không thể dừng lại ở một điều răn là yêu mến Chúa bằng hết cả con người của họ.  Điều thứ hai cũng nằm trong phần trả lời rằng hầu hết ai ai cũng thương mình đủ để chăm sóc cho bản thân và những việc cần cho bản thân. Chúa Gie6su dạy rằng chúng ta phải yêu thương người lân cận như chính mình vậy.  Người luật sĩ hiểu thấu những điều Chúa nói và Chúa khen anh đã hiểu biết khá tường tận.  Nếu người luật sĩ sống những điều Chúa dạy, chắc chắn anh sẽ được hưởng Nước Thiên Đàng.    

Gia Đình Suy Niệm

Chúa Giêsu  hỏi chúng ta làm một việc hơi khó trong điều răn này.  Khi chúng ta nghĩ đặc Chúa trên hết thì không đến nỗi khó.  Chúng ta yêu mến Chúa, có khó quá chăng?  Khi chúng ta tìm những lý do để không đi tham dự Thánh Lễ, hoặc quên không nói chuyện với Chúa qua cầu nguyện?  Chúng ta có thiếu kiên nhẫn với con cái của Chúa không khi người khác không lái xe tốc đổ nhanh đủ, hoặc sợ người khác sẽ chia sẻ tài sản với chúng ta?  Yêu Chúa như chính bản thân mình là nghĩ đến người khác y như mình nghĩ về mình vậy. Đây là một thách đố.  Hầu hết chúng ta đặt những nhu cầu của chúng tra trên hết, lắm khi còn trên cả Thiên Chúa nữa

 

Phúc Âm Hóa Gia Đình:

Trong bữa ăn tối, hãy thử đặt hai hộp giữa bàn: một hộp cho những việc không phục vụ Chúa hoặc tha nhân và một hộp cho những việc phục vụ Chúa và tha nhân. Bạn hãy hỏi từng thành viên những hoạt động sinh hoạt mà họ yêu thích.  Hãy bỏ một đồng tiên vào trong mỗi hộp cho mỗi sinh hoạt của từng người.  Sau cùng, hãy đếm số tiền bạn có trong mỗi hộp. Bạn sẽ nhìn thấy được những giá trị mà gia đình bạn đã đặt ra.  Bạn có cảm thấy mãn nguyện với những sinh hoạt gia đình bạn có để phục vụ Chúa và tha nhân không?  Nếu có, làm sao để bạn tiếp tục duy trì và phát triển?

 

Comments are closed.