29 EM TRONG CT GIÁO LÝ THÊM SỨC II NĂM 2019

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG ….

…..Chúc mừng các em sẽ được ban Phép Thêm Sức trong tuần tới. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các con, em, cháu của cộng đoàn sắp sửa lãnh nhận Chúa Thánh Thần tới trên các em, và mang Tin Mừng cứu độ đến ngưỡng cửa cuộc đời mới của các em, và tiếp tục đi trong Đức Tin Công Giáo.

Comments are closed.