CĐ CHÀO MỪNG LM QUẢN NHIỆM TRẦN VĂN KIỂM bổ nhiệm tới St Boniface vào tháng 7, 2019

LM Trần Văn Kiểm sẽ chuyển tiếp mục vụ từ Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo để tới cộng đoàn Anaheim, St Boniface. Và giáo xứ này cũng là những nhiệm sở đầu tiên trong cuộc đời Linh Mục của Cha trước đó trên 30 năm.

Cộng đoàn Anaheim thân thương chào đón LM Quản Nhiệm Trần Văn Kiểm tới nhiệm sở mới tại đây. Và cũng một lúc cộng đoàn tiễn đưa LM Trịnh Ngọc Danh, sẽ đuợc bổ nhiệm về Gx St. Barbara.

Bầu cử chấm dứt, LM Trần Văn Kiểm, GĐ TT Công Giáo, chúc mừng tân Ban Điếu Hành GP Orange gồm có 15 CĐ Việt Nam. Và chuẩn bị chuyển tiếp mục vụ tại nhiệm sở mới tại CĐ Anaheim, St Boniface.

Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho các Chủ Chiên trong các mục vụ mới, và Nguời luôn đi đồng hành trong những bước chân của các Mục Tử.

Comments are closed.