Nghi thức Tuyên Hứa Thừa Tác Viên Lời Chúa

Các anh chị Thừa Tác Viên Lời Chúa đã tiến lên lên cung thánh, truớc cộng đoàn giáo xứ trong Thánh Lễ để tham dự nghi thức Tuyên Hứa trong vai trò mục vụ đuợc kêu gọi.

.

Xin Chúa chúc lành cho các anh chị trong mục vụ cộng bố Lời Chúa trong Thánh Lễ.

TRUỞNG HỘI TTVLC MỚI (phài) và CŨ TRONG CHỨC VỤ MỚI

Comments are closed.