Họp các Hội Đoàn Giáo xứ cho Hội Chợ tháng 6, và phân chia sử dụng Phòng Ốc

Sau bao nhiêu ngày tháng bị gián đoạn vì Covid, và các hoạt động bị phân tán hay giản thiểu nay cộng đồng giáo xứ tất cả sắc dân trong giáo xứ. Buổi họp đầu tiên vào chiều tối sau giờ làm việc trong tháng 3 tại Trung Tâm Sinh Hoạt giáo xứ, truớc đó là nhà Bank nay lấy lại cho giáo xứ sinh hoạt, có sự chủ sự của bà Giám Đốc Điều Hành giáo xứ và Cha Chánh Xứ.

BÀ GIÁM ĐỐC ĐIẾU HÀNH GIÁO XỨ
CHA CHÁNH XỨ ST BONIFACE

Comments are closed.