Buổi Họp đầu tiên của BTV nhiệm kỳ 2021 -2024

Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2021-2024 bắt đầu ra đi phục vụ với buổi họp đầu tiên với các ban ngành trong trong phòng D cùng với Cha Quản nhiệm, sau khi BTV được giới thiệu trong Thánh Lễ với cộng đoàn.

Sau khi giới thiệu các ban ngành, chuơng trình họp bàn thào những điểm chính yếu với Cha Quản Nhiệm về công việc tổ chức Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn sắp tới và những sinh hoạt của cộng đoàn chúng ta trong những ngày tới. 

.

Đây là buổi họp đầu tiên của Tân BTV với Hội Đồng Mục Vụ, cũng là dịp giới thiệu đến qúy Sr Mary Tin Nguyễn về phục vụ cộng đoàn.

Số nguời đại diên các ban ngành đa số hiện diện khá đông đủ, và buổi họp kết thúc thật tốt đẹp khi các sinh hoạt sắp tới cho ngày Bồn Mạng đã bắt đầu sau đó.

Giới thiệu BTV mới nhiệm kỳ 2021-2014 cùng với Thầy Sáu và Soeur phụ trách Giáo Lý
HAPPY BIRTH DAY!!! Chúc mứng Ngày Sinh Nhật Cha Quàn Nhiệm
BTV mới trong buổi họp
Sr Mary Tin Nguyễn tự giới thiệu trong buổi họp đầu tiên của BTV
Cha Quản Nhiện, Thầy Phó Tế, Soeur phụ trách Giáo Lý,, BTV và ban Nghành trong buổi họp

Comments are closed.