Hình Ảnh CĐ Giáo xứ Đuợc Lên tờ báo GP OC Catholic

Hình ảnh anh Dự Tòng, Thầy dậy Giáo Lý và Cha Quản Nhiệm đại diện cho Giáo phận Orange, 1.3 triệu giáo dân, đuọc ghi nhận trong Bí Tích Rửa Tội tại giáo xứ, nay đã trở lại gần bình thuờng còn cách ly 50% trong nhà thờ.

Xem thêm toàn bộ hình ngày Thánh Tẩy theo Link sau đây, bằng cách CLICK lên tấm hình duới đây.

CLICK VÀO TẤM HÌNH TRÊN ĐÂY

Trong số báo tuần 16,tháng 5, 2021 theo như LINK duới đây.

OC Catholic 5.16.21
https://issuu.com/rcbo3045/docs/occa_05_16_21

Comments are closed.