RCIA GIÁO LÝ TÂN TÒNG TIẾP TỤC HỌC TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-99

LỚP HỌC Giáo Lý Tân Tòng Nguời Lớn tiếp tục học gần hết mùa hè, trong khi đợi sự chuẩn thuận của giáo phận định ngày cho các anh chị em lãnh Bí Tích Thánh Tẩy.

Các anh chị đặc biệt năm nay đã học một chuơng trình trên 10 tháng, thời gian dài có một không hai trong lịch sử của chuơng trình, và cũng là chung cho tất cả toàn quốc Hoa Kỳ vì đại dịch COVID 99. Chuơng trình đuợc tiếp tục hàng tuần qua lớp trên mạng ZOOM nối kết học sinh và ban giảng huấn trong khi cách ly.

@Hình đuợc đăng trên tờ báo OC Catholic của giáo phận Orange

Comments are closed.