Bảy Điều Giúp Giới Trẻ Sống Vui (phần 3)

 

Seven Ideas to help Young People to live Joyfully, Intensely, and Fruitfully to live the Year of Faith

4. Study in depth what faith is.  Such profound consists in: clarifying, nurturing, and practicing the faith. This include various types of activities carried out in creative ways so that they become fruitful for young people; for example, the foundations of faith should become familiar to them, asking them to express how the church is living them in today’s context, to contrast to how they are lived by their parents or grandparents; recognize that doubts are normal in our journey of faith because they mean adherence to God even in critical moments, thanks to the action of the Holy Spirit, not to our own efforts; discover the ways and means to help improve our relationship with God, which are different for each individual; value the testimony given by our brothers and sisters, aware that faith implies coherence in who we are, what we say, and what we do; pray and reflect as a community of faith, ever young through the participation of the young. (to be continued…)

GOSPEL RELFECTION

October 21, 2012

Mark 10:35-45

Gospel Summary

Unable to shed their understanding of hierarchy, the disciples continued to wonder who would be first in Jesus’ Kingdom. Some disciples wondered where they would sit, in what order they would enter, and who would be greatest. In today’s gospel, Zebedee’s sons, James and John were wondering about such things. As he had before, Jesus tried to get the point across that order in God’s Kingdom was unlike the order found in this world. In order to be first in the Kingdom of God, a person needed to serve others. Jesus gave the disciples an example of this service, but still they did not comprehend the message.

Reflection for Families

Parents are in the best position to live this gospel message in their own families. Parents have the most power, which makes it easy for children to recognize when they are being served. In simple, everyday actions, like getting our own drink of water, changing the television channel ourselves, or helping a child with his/her daily chores, children recognize their parents respect and appreciate them. Children also watch parent’s actions to see how they serve others. We all know from our own experiences that the person we most admire is the one who helps us carry our load, not the one who adds to it.

Bringing the Gospel into Your Family

Make plans as a family to serve someone else. Think of someone you know whose load is heavy right now. Maybe you know an elderly person in your neighborhood who might like to join you for dinner, or go for a ride. Perhaps there is someone sick or in a nursing home who would enjoy a visit from your family. Try to live this gospel on a regular basis. Each time you serve one person, think about what you will do next as a servant of God.

Bảy Điều Giúp Giới Trẻ sống vui, đầy sức sống, và có hiệu quả để sống Năm Đức Tin (tt)

4. Tìm hiểu rõ về đức tin để đáp ứng những nhu cầu sau: giải thích thắc mắc, nuôi dưỡng, và sống đức tin.  Điều này cũng bao gồm nhiều sinh hoạt khác nhau với những cách cử hành đầy sáng tạo hầu mang lại nhiều lợi ích cho giới trẻ; ví dụ, nền tảng đức tin phải trở nên thân thuộc với chúng ta, để chúng ta sống niềm tin đó trong Giáo Hội, trong môi trường của xã hội hôm nay, để đối chiếu với với cách sống của cha mẹ hoặc ông bà; để nhận ra rằng những nghi ngờ trong cuộc sống là một chuyện thường tình trong hành trình đức tin vì nó giúp chúng ta tin tưởng bước đi cùng Chúa ngay cả trong những lúc khó khăn thách đố nhất, và dâng lời cảm tạ Chúa Thánh Thần, vì chính Ngài đã giúp chúng ta vượt qua chứ không phải vì sức riêng ta; để tìm ra những phương thế giúp chúng ta phát triển trong mối tương quan giữa ta với Chúa, rất riêng tư không ai giống ai; để nhận ra giá trị nhân chứng của cách anh chị em xung quanh ta, ý thức được niềm tin âm thầm liên kết con người, cử chỉ và hành động của chúng ta lại với nhau; để cùng nhau cầu nguyện và suy niệm trong một cộng cộng đồng đức tin, rất trẻ trung qua sự tham gia của tất cả chúng ta. (còn tiếp)

SUY NIỆM PHÚC ÂM

21 tháng 10 2012

Marcô 10:35-45

Tóm Tắt Phúc Âm:

Không hiểu hết về cách xếp cấp bậc, các tông đồ tự hỏi ai sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.  Một số tông đồ tự hỏi họ sẽ ngồi chỗ nào, được xếp hạng thứ mấy, và ai sẽ là người lớn nhất.  Trong bài Phúc Âm hôm nay, các con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đã để tâm nghĩ đến những điều đó.  Giống như mọi lần, Chúa Giêsu đã dạy họ hiểu rằng cách xếp cấp bậc trong Nước Chúa không như ở trần thế này.  Dể là người lớn nhất trong Nước Trời, ngưới đó cần phải phục vụ người hác. Chúa Giêsu đã minh chứng cho các tông đồ thấy hình ảnh phục vụ của Ngài, nhưng họ vẫn chưa hiểu hết được sứ điệp của Ngài.  

Gia Đình Suy Niệm:

Cha mẹ nắm giữ một vai trò tốt nhất để sống sứ điệp Phúc Âm này sống trong gia đình mình. Với vai trò của phụ huynh, họ có thể giúp cho con cái nhận ra những việc các em có thể phục vụ trong những công việc rất đơn giản trong cuộc sống hằng ngày như lấy một ly nước, đổi kênh truyền hình, hoặc giúp con cái  với những việc trong nhà, giúp các con nhận ra cha mẹ luôn tôn trọng và trân quý các em.  Con cái cũng có thể quan sát và nhận ra những lần cha mẹ phục vụ người khác.  Theo kinh nghiệm, chúng ta luôn tỏ lòng biết ơn khi có ai giúp khiêng đồ giúp chúng ta chứ không phải là người làm cho nó thêm nặng thêm.

Phúc Âm Hóa Gia Đình:

Hãy cùng gia đình tham gia một chương trình phục vụ người khác.  Hãy nghĩ đến một người đang mang một gánh nặng: có thể là một người già trong xóm đang cần một người ăn chung bữa cơm tối, hoặc đang cần người chở đi đâu đó; cũng có thể là một người đang bị bệnh hoặc ở trong viện dưỡng lão rất mong sự thăm viếng của gia đình bạn.  Hãy cố gắng sống sứ điệp Tin Mừng trong từng ngày sống.  Mỗi lần giúp ai, hãy đặt mình là người tôi tớ Chúa để nghĩ nghĩ đến bạn sẽ có thểm làm gì hơn.

Comments are closed.