Bảy Điều Giúp Giới Trẻ Sống Vui

Seven Ideas to help Young People to live Joyfully, Intensely, and Fruitfully to live the Year of Faith

The seven ideas listed below to help young people fully live the Year of Faith must always turn to the Sacred Scripture. The Word of God is the source of all spirituality which seeks to strengthen the faith of all people.

1. Value the Year of Faith by living it united with the Church, in groups and communities of young people. This can be achieved by making Porta Feide known and, especially, by deeply and prayerfully reflecting on the Good News so that the Gospel guides their faith and the Holy Spirit nourishes them with its action in the depths of their inner lives. (to be continued)

 

Gospel Summary

At the beginning of this gospel, Jesus reminded his listeners of what God’s original plan was for marriage. A man and a woman were to be united and live as one. It was simple. But as relationships developed, marriage must have been as complicated then as it is now because Moses had to make concessions for the people. Scholars still struggle with the words of Jesus in this gospel because imperfect relationships continue to exist today. What is clear in this reading is that in order to enter the Kingdom of Heaven we must accept it as a gift. Children in ancient times as well as our own, depend entirely on their parents (or society) for their care. To children, everything is a gift because they can’t earn anything. That is how it must be for us if we are to accept the Kingdom of God.

Reflection for Families

Parents are accustomed to doing and giving, mostly for their children, but certainly for others as well. That is why the notion of today’s gospel is probably one of the hardest for parents to accept. Jesus clearly lets us know that the Kingdom of God is a gift, given to us freely by God. It isn’t something we can volunteer for, clip coupons for, or negotiate. Children, if we let them, will show us how freely and innocently we can accept this gift. Parents, pay special attention to your child(ren) over the next few days and see if you can pick up any of their wisdom about the gift God offers each of us.

Bringing the Gospel into Your Family

Look around your community, neighborhood, school or other places where you see children being left out, pushed aside, or neglected in some way. Make a special effort this week to include that child either in prayer, by doing something special for him/her, or by taking some action that will make the person’s life a little better. You may think of ways to do this individually or make a plan as a family to reach out to a child or group of children.

 

Announcement:

Parent Meeting for Confirmation 2 class will be on November 27 at 4:30pm in Room B.  Please bring a copy of your child(ren)’s baptism and first holy communion certificates.  Thank you and may God bless you.

 

Bảy Điều Giúp Giới Trẻ sống vui, đầy sức sống, và có hiệu quả để sống Năm Đức Tin

Bảy ý tưởng được liệt kê dưới đây giúp giới trẻ sống trọn vẹn Năm Đức Tin bằng cách phải trở về với Thánh Kinh.  Lời của Chúa là nguồn gốc của mọi lối sống tâm linh củng cố đức tin cho tất cả mọi người. 

1. Trân quý giá trị Năm Đức Tin bằng cách hiệp thông với Giáo Hội, với hội đoàn, với các bạn trẻ khác.  Chúng ta có thể đạt được điều này bằng cách đào sâu tài liệu Porta Feide, đặc biệt là bằng cách suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn đời sống đức tin và để Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ.  (còn tiếp)

 

 

Tóm Tắt Phúc Âm

Trong phần đầu của phúc âm, Chúa Giêsu nhắc nhở người nghe về ý định ban đầu của Thiên Chúa về hôn nhân gia đình: sự kết hợp nên một giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Nó rất đơn giản. Nhưng khi mối quan hệ phát triển, hôn nhân càng trở nên phức tạp xưa cũng như nay; vì thế mà Môi-sen mới phải nhượng bộ cho người dân.  Các học giả vẫn chưa hiểu thấu lời của Chúa vì sự bất toàn trong đời sống hôn nhân vẫn tiếp tục xảy ra.  Phúc Âm hôm nay nhấn mạnh rằng để được vào Nước Trời chúng ta cần phải chấp nhận nó như là một món quà.  Trẻ em thời xưa cũng như thời nay, đều tùy thuộc vào sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ hoặc vào xã hội.   Đối với trẻ em, mọi sự đều là món quà vì các em không thể tự mình có được bất cứ sự gì. Đây cũng là thái độ chúng ta cần có để đón nhận Nước Chúa. 

 

Gia Đình Suy Niệm

Cha mẹ quen với việc trao ban và làm tất cả vì con cái, nhưng chắc chắn là cũng cho người khác nữa.  Đó là lý do tại sao cha mẹ khó chấp nhận khái niệm của bài Phúc Âm hôm nay.  Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rõ Thiên Đàng là một món quà Thiên Chúa tự nguyện trao ban.  Nó không phải điều mà chúng ta có thể tình nguyện để có, có thể thu gom phiếu giảm giá, hoặc có thể đàm phán. Với sự ngây thơ của trẻ thơ, các em sẽ chỉ cho chúng ta cách đón nhận món quà này một cách hoàn toàn tự do.  Trong những ngày tới, nếu để ý kỹ, cha mẹ sẽ nhận ra những điểm khôn ngoan mà trẻ em nhận thức về món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.   

 

Phúc Âm Hóa Gia Đình

Hãy nhìn xung quanh: trong cộng đồng, làng xóm, trường học, hoặc những chỗ mà trẻ em bị loại ra ngoài hoặc bị bỏ rơi cách này hay cách khác.  Trong tuần này, hãy cố gắng cầu nguyện cho các em đó, hoặc làm một điều gì đó cho các em và giúp cho các em có một cuộc sống tốt hơn.  Bạn có thể nghĩ về những phương cách để thực hiện nó một mình hoặc có thể cùng gia đình để làm điều gì đó để chia sẻ với một đứa trẻ hoặc một nhóm trẻ. 

 

Thông Báo:

Ngày 27 tháng 11 sẽ có buổi họp Phụ Huynh cho lớp Thêm Sức 2 vào lúc 4:30pm tại phòng B.  Khi đi họp, xin mang theo bản sao của giấy Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.  Xin cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho Quý Vị.

Comments are closed.