RCIA: Chia sẻ Lời Chúa cùng với các Dự Tòng trong Giáo Xứ

15 Nov 2013

IMG_9463 top

Các Dự Tòng sắc dân Việt, Anh, và Tây Ban Nha lần đầu tiên trong khóa học Giáo Lý Người Lớn RCIA lớp 2014 gặp nhau trong Thánh Lễ để chia sẻ Lời Chúa.  Trong tình hiệp nhất nhiệm thể Chúa Kito, lòng hiệp nhất và thông công, Giáo Hội kêu gọi và mời gọi các con dân Chúa cùng hướng về cùng một Đức Tin trong tình Anh Chi Em trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến.

 

Comments are closed.