Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Hương Việt ~Ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG Ca Đoàn Huơng Việt!

ALLELUAH !

trong Ngày Lễ Bổn Mạng trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Xin Thần Khí Chúa luôn ở với các ca viên trong lời ca nguyện, và làm vinh danh Thiên Chúa trong các Thánh Lễ.

.

Xem thêm hình ảnh Ngày Bổn Mạng của ca đoàn theo Link sau đây (Copy/Paste Link vào URL mới)

https://photos.app.goo.gl/zdz7GNohGDjPKopt7

Comments are closed.