Cộng Đoàn Cầu Nguyện cho Cựu Chủ Tịch LH Luca Nguyễn Văn Hòa

Cha Quan Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và Ban Thường Vụ
xin chia buồn đến gia đình tang quyến về sự ra đi của:


Ông Luca Nguyễn Văn Hoà
qua đời vào lúc 1:30 chiều ngày 20 tháng 2 năm 2022
tại Las Vegas. Hưởng thọ 78 tuổi.


Lúc sinh thời, ông Luca là cựu Chủ Tịch cộng đoàn Đức
Mẹ Mông Triệu, phục vụ cộng đoàn từ năm 2000 tới năm
2004, dưới thời cha Quản Nhiệm Nguyễn Đăng Đệ. Trước
khi nhận trách nhiệm Chủ Tịch cộng đoàn, ông Luca đóng
góp cho cộng đoàn qua vài trò Thủ Quỹ, Tổng Thư Ký và
Phó Chủ Tịch Nội Vụ của các Ban Thường Vụ cộng đoàn
trong thời gian từ năm 1985 đến 1992.


Xin Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và qua lời bầu cử
của Đức Mẹ Mông Triệu ban thưởng Nước Trời cho cụ ông Luca
Thành Kính Phân Ưu.

Comments are closed.