Chích Ngừa COVID-19

Nhà thuốc tây SouthMain Pharmacy có nhã
ý đến chủng ngừa cho giáo dân trong cộng
đoàn chúng ta với thuốc Modena sau Thánh
Lễ chiều thứ bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021.
Xin gặp ban BCH để lấy đơn ghi danh vào
cuối tuần này. Nếu ít người tham dự, BCH
xin hoãn việc chủng ngừa để nhà thuốc có thể
phục vụ cộng đoàn khác hữu hiệu hơn.
Giáo phận khuyên chúng ta nên từ chối
chủng ngừa với thuốc Johnson & Johnson.

Comments are closed.