Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Không Còn Bán Khẩu Trang Sau Thánh Lễ

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể không còn bán
khẩu trang sau thánh lễ nữa, nhưng ai muốn
mua để ủng hộ TNTT cộng đoàn thì có thể
liên lạc với Huynh Trưởng Chris Lê.
Điện Thoại: 714-461-1620

Comments are closed.