Thông Báo Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng Và Thay Đổi Giờ Lễ Thứ Bảy

Cộng đoàn chúng ta có Thánh Lễ thứ sáu đầu tháng
lúc 6:00 chiều tuần này ngày 2
tháng 10

Bắt đầu từ tháng 10 Cộng Đoàn Việt Nam của chúng ta sẽ có
Thánh Lễ thứ Bảy hằng tuần
vào lúc 6:15 chiều
Cộng Đoàn người Tây Ban Nha sẽ có Thánh Lễ lúc 8:00 chiều sau chúng ta

Comments are closed.