Đoàn TNTT Tuyên Hứa Ban Điều Hành Mới

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG đoàn TNTT và Ban Điều Hành mới cho chu kỳ sinh hoạt 2020-2022.

XIN CHÚA CHÚC LÀNH cho các em, và các sinh hoạt trong và ngoài cộng đoàn. Và xin cộng đoàn cũng như phụ huynh luôn giúp đỡ sinh hoạt đoàn TNTT, cũng là con em của giáo xứ.

Hits: 69

Comments are closed.