RCIA NGHI THỨC KHAI TÂM và BAN TRAO KINH LẠY CHA, CHUẨN BỊ NGÀY THÁNH TẨY

CÁC ANH CHỊ EM Dự Tòng đã tham dự buổi tĩnh tâm cuối cùng để chuẩn bị cho ngày Thánh Tẩy vào tháng 8 năm nay cho khóa 2019-20.

Ban Giảng Huấn gặp nhau với lớp học năm nay tại địa điểm ngoài công viên nhà thờ vì đại dịch Covid-99. Nhà tĩnh tâm năm nay đuợc tổ chức nơi nhà hưu trí của LM Mai Khải Hoàn, cựu Linh Mục Quản Nhiệm của CĐ Anaheim.

Chuơng trình tĩnh tâm đuợc Cha Mai Khải Hoàn tóm tắt những điểm chính trong Đức Tin Công Giáo. Sau đó Cha cử hành nghi thức Khai Tâm, Ephata (Mark 7:34), và trao ban cho các anh chị Dự Tòng bản Kinh Lạy Cha.

Nghi thức Khai Tâm, Ephata hay Hãy Mở Ra đã đuợc cử hành trong buổi tĩnh tâm. Nghi thức kêu gọi anh chị em hãy mở lòng để đuợc nghe tiếng Chúa nói qua phép sức dầu Thánh của Dự Tòng.

XIN CỘNG ĐOÀN dân Chúa cầu nguyện đặc biệt cho các anh chị em để Đức Tin của các anh chị em vững mạnh thêm, và gìn giữ sự xác tín cho đến ngày Thánh Tẩy.

Comments are closed.