TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020

$12,577.00 và 56 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.