Bảy Điều Giúp Giới Trẻ Sống Vui (Phần 6)

Seven Ideas to help Young People to live Joyfully, Intensely, and Fruitfully to live the Year of Faith

7. Live the joy which comes from faith in the Lord Jesus and from the communion with the

Holy Father. Participants in World Youth Day in Rio de Janeiro, in July 2013, will have a privileged opportunity to do so; however, this is going to be a relatively small number of young people compared to the millions who will not be there. Therefore, it is important to facilitate this joy locally through prayer, symbols and rituals, which reaffirm the greatness of being heirs to the faith in Jesus, in the great family that is the Catholic Church, aware of its divine and unchanging essence and its human component in need of conversion and purification.

 

GOSPEL RELFECTION

November 11, 2012

Mark 12:38-44

Gospel Summary

Once again we hear the story today of the widow who gave from her meager funds. Jesus and the disciples were seated near the collection box and watched as people dropped money in. Among the people was a widow who had very little money but gave two copper coins. The coins weren’t worth very much, especially in contrast to the amount dropped into the boxes by rich people. But Jesus pointed out to his friends that the woman’s offering was especially valuable. She gave not from her extra money, but from the only money she had.

Reflection for Families

It is true that today, just a short trip to the mailbox, or answering the telephone will provide more than ample opportunity to share our wealth with others. Someone is always asking for our financial help and in most cases, for a very good cause. There are people in need and people who want to help them. Agencies try to bring us and those in need together. Of course, we can’t say yes to everyone–especially if we are part of a young family who needs to eat, be clothed, and educated. But how often do we give the standard response of “no,” for whatever reason. Are we really unable to help or are we just tired of being asked? If we truly do not have the funds to help, have we honestly searched for ways we can give something other than cash?

Bringing the Gospel Into Your Family

Sit down with your parish bulletin, the local newspaper, or the stack of donation requests in today’s mail. As a family, consider if there are any needs that touch the hearts of your family members. Select one organization or cause that you will choose to support as a family. Consider what each person might give up in order to contribute financially to the cause. If it is too challenging to give money, find out what you can do that won’t cost more than your time and energy. Commit to a plan as a family to help provide for this endeavor.

 

 

Bảy Điều Giúp Giới Trẻ sống vui, đầy sức sống, và có hiệu quả để sống Năm Đức Tin

7. Sống niềm vui nhờ niềm tin xuất phát từ Chúa Giêsu và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, nhất là những người sẽ có cơ hội tham dự Đại Hội Giới Trẻ toàn quốc tại Rio de Janerio vào tháng 7 năm 2013.  Tuy nhiên, con số giới trẻ tham dự tương đối nhỏ khi so với số giới trẻ trên toàn thế giới không thể đến tham dự Đại Hội.  Do đó, chúng ta phải tạo điều kiện để niềm vui này được cử hành tại địa phương qua đời sống cầu nguyện, qua biểu tượng và nghi lễ để xác tín niềm tin vĩ đại của chúng ta là những người thừa kế đức tin trong Chúa Giêsu, trong đại gia đình gọi là Giáo Hội Công Giáo, ý thức bản chất không thay đổi của Thiên Chúa trong Giáo Hội và khả năng biến đổi và thánh hóa con người.

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM

11 tháng 11 2012

Marcô 12:38-44

 

Tóm Tắt Phúc Âm:

Một lần nữa, chúng ta được nghe câu chuyện của bà góa đã bố thí tiền từ  ngân quỹ ít ỏi của mình. Chúa Giêsu và các môn đệ ngồi gần hộp tiền và nhìn thấy mọi người bỏ tiền vào. Trong số đó, bà góa tuy chẳng có tiền nhưng cũng đã bỏ 2 đồng xu. Đồng tiền không có giá trị nhiều, nhất là khi so với sô tiền mà người giàu đã bố thí, nhưng Chúa Giêsu đã chỉ cho các tông đồ thấy rằng số tiền mà bà góa dâng cúng thật đáng giá vì bà không lấy từ số tiền thặng dư của mình, nhưng đó là tất cả số tiền mà bà có.   

 

Gia Đình Suy Niệm

Hôm nay, có thể chỉ cần đi vài bước đến hộp thư, hoặc nghe một cuộc điện thoại cũng là cơ hội chia sẻ tài sản của mình với người khác.  Trong rất nhiều trường hợp, luôn luôn có người cần đến sự giúp đỡ tài chánh của chúng ta.  Những người đang túng thiếu cần đến một tấm lòng quảng đại chia sẻ.  Các cơ quan luôn cố gắng tạo điều kiện để chúng ta gặp gỡ những người đang cần sự giúp đỡ.  Chúng ta không thể nào đáp ứng được tất cả những nhu cầu của mọi người, nhất là khi chúng ta đang ở trong trường hợp của họ.  Nhưng chúng ta cũng nên tự hỏi, đã bao lần chúng ta chối từ vì một lý do nào đó?  Chúng ta không thể giúp đỡ họ hay chúng ta mệt mỏi khi người khác xin chúng ta giúp đỡ?  Nếu chúng ta không có khả năng giúp đỡ họ về tài chánh, chúng ta có cố gắng tìm cơ hội để giúp đỡ họ bằng cách khác không?

 

Phúc Âm Hóa Gia Đình:

Hãy xem bản tin giáo xứ, báo địa phương, hoặc những thư xin tiền mà bạn nhận được hôm nay.  Cùng với gia đình, bạn có thể quyết định để giúp đỡ một gia đình hoặc một tổ chức nào đó.  Mỗi thành viên trong gia đình có thể đóng góp bao nhiêu cho sứ vụ này.  Nếu gia đình bạn không thể giúp về mặt tài chánh, bạn có thể chia sẻ thời gian và sức lực của mình.  Hãy cùng với gia đình tham gia cho công việc bác ái này. 

 

Comments are closed.